• 6:48

برای تهیه آثار نغمه رضائی

با انتشارات نغمه زندگی در تهران تماس بگیرید

021-8875212

09123304276


!ببین 

هنوز منی آنجاست

در آن شبی که تو می آیی

هزار خنده ی رویایی 

...هزار صحبت دریا سو

!ببین

هنوز تویی آنجاست

به فصل ها که نمی آیی

هزار گریه ی تنهایی

     ...هزار جنگل بی آهو


به پرده های پریوایی

نفس چقدر نفس گیر است

.در این دمی که نمی پایی


هنوز من و تویی آنجاست

به نقش ها که رها کردیم

.به صحنه صحنه زیبایی

هنوز قصه ی ما بر پاست

.به تکه تکه ی رعنایی.تنها صفحه رسمی نغمه رضائی در فیس بوک

وب سایت رسمی نغمه رضائی
شاعر و مترجم ایرانی 

Persian Poet

Naghmeh Rezaie

Copyright © Naghmeh Rezaie. All rights reserved.